Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Prime Minister Agriculture Modernization Project

Project Implementation Unit

Bardiya
....

पकेट विकास कार्यक्रमको प्रगति समिझा तथा योजना तर्जुमा कार्यक्रम पश्चात ।

Prakash Dhami

Office Chief

श्री कृष्ण धिताल

कृषि अधिकृत
Nirmal

Information Officer

नरेन्द्र कुमार सुनार

प्राविधिक सहायक
9848100706
(AIMMS)

   Dhan Zone Krishimis Nepal

About Us

" Supportive project for the implementation of agricultural development strategy prepared from indigenous thinking, indigenous investment and internal institutional manpower "

कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्न स्पष्ट मार्ग चित्रका साथ कृषि उपजको उत्पादनको लागि आवश्यक प्रविधि तथा उत्पादन सामाग्रीको ब्यवस्था, वाली/वस्तु उत्पादनमा यान्त्रिकरण, प्रशोधन तथा बजारीकरणको लागि आवश्यक पूर्वाधारको ब्यवस्था जस्ता कृयाकलाप मार्फत कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणको परिकल्पना परियोजनाले गरेको छ । यो परियोजना स्वदेशीसोच, स्वेदेशी लगानी र आन्तरिक संस्थागत जनशक्तिबाट तयार भएको कृषि विकास रणनीति (ADS) कार्यान्वयनको सहयोगी परियोजना हो । यो परियोजना नेपाल सरकारले आ.व. २०७३/०७४ देखि सुरुवात गरी १० बर्षको लागि विशेष विशेष वालीहरुमा सुपरजोन, जोन, ब्लक र पकेट संभागहरु मार्फत देशैभरी संचालनमा रहेको छ ।


View More
News/ Notices
Title Download
प्रस्ताव आह्वानको म्याद थप सम्बन्धी सूचना।
आर्थिक बर्ष २०८०।८१ मा सूचीकृत तथा नवीकरण गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।
न्यूनतम समर्थन मू्ल्यमा धान खरिद गर्न इच्छुक सहकारी सुचिकृत हुन म्याद थप सम्वन्धी सुचना ।
बार्षिक कार्यक्रम २०८०-८१
View More
Legal documents
Title Download
View More
Title Download
कृषि औधोगिक क्षेत्र (सुपर-जोन) विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि - २०७३
प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान (Output Based Incentive) कार्यक्रम संचालन कार्यविधि - २०७३
प्रधानमन्त्री-कृषि-आधुनिकीकरण-परियोजना-दस्तावेज
थप हेर्नुहोस्
Publication
Title Download
बार्षिक कार्यक्रम २०८०-८१
View More
Title Download
वार्षिक प्रगति पुस्तिका आ व २०७८।७९
2077-06-01 PMAMP PIM_Final Approved-1-20
थप हेर्नुहोस्
Title Download
धान बालीमा एकीकृत झारपात व्यवस्थापन
धान बालीमा लाग्ने प्रमुख राेगहरु तथा व्यवस्थापन
धान खेती प्रविधि
चैतेधान खेती प्रविधि पुस्तिका
थप हेर्नुहोस्
Title Download
केरा खेती लाभ लागत विष्लेषण प्रतिवेदन
थप हेर्नुहोस्

© 2020 Copyright : परियोजना कार्यान्वयन एकाई, बर्दिया
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.