नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना

परियोजना कार्यान्वयन एकाई

बर्दिया


निर्देशिका/ कार्यविधि
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1 कृषि औधोगिक क्षेत्र (सुपर-जोन) विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि - २०७३ निर्देशिका/ कार्यविधि 2073-09-27 View
2 प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान (Output Based Incentive) कार्यक्रम संचालन कार्यविधि - २०७३ निर्देशिका/ कार्यविधि 2073-09-27 View
3 प्रधानमन्त्री-कृषि-आधुनिकीकरण-परियोजना-दस्तावेज निर्देशिका/ कार्यविधि 2073-09-26 View
© 2020 Copyright : परियोजना कार्यान्वयन एकाई, बर्दिया
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.