नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना

परियोजना कार्यान्वयन एकाई

बर्दिया


सूचना तथा समाचारहरु
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 प्रस्ताव आह्वानको म्याद थप सम्बन्धी सूचना। सूचना तथा समाचारहरु 2080-07-03 परियोजना कार्यान्वयन एकाई, बर्दिया । View
2 आर्थिक बर्ष २०८०।८१ मा सूचीकृत तथा नवीकरण गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2080-07-01 परियोजना कार्यान्वयन एकाई, बर्दिया । View
3 न्यूनतम समर्थन मू्ल्यमा धान खरिद गर्न इच्छुक सहकारी सुचिकृत हुन म्याद थप सम्वन्धी सुचना । सूचना तथा समाचारहरु 2080-06-24 परियोजना कार्यान्वयन एकाई, बर्दिया । View
5 अनुदान प्राप्त गर्न प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना २०८० सूचना तथा समाचारहरु 2080-06-04 परियोजना कार्यान्वयन एकाई, बर्दिया । View
7 सुचिकृत निवेदन फारम सूचना तथा समाचारहरु 2080-05-31 परियोजना कार्यान्वयन एकाई, बर्दिया । View
8 न्युनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्न इच्छुक सहकारी सुचिकृत हनुे सम्वन्धी सुचना । सूचना तथा समाचारहरु 2080-05-31 परियोजना कार्यान्वयन एकाई, बर्दिया । View
9 जोन सुपरजोन कार्यक्रममा सुचिकृत हुने सम्वन्धी सूचना संशोधित सूचना तथा समाचारहरु 2080-05-31 परियोजना कार्यान्वयन एकाई, बर्दिया । View
10 केरा जोन नतिजा प्रकाशन तथा सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सुचना । सूचना तथा समाचारहरु 2080-03-06 प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना,परियोजना कार्यान्वयन एकाई, बर्दिया View
11 माछा जोन नतिजा प्रकाशन तथा सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2080-03-05 प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना,परियोजना कार्यान्वयन एकाई, बर्दिया View
12 प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सुचना सूचना तथा समाचारहरु 2080-03-01 प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना,परियोजना कार्यान्वयन एकाई, बर्दिया View
13 केरा जोन नतिजा प्रकाशन तथा सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सुचना । सूचना तथा समाचारहरु 2080-03-01 प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना,परियोजना कार्यान्वयन एकाई, बर्दिया View
14 नतिजा प्रकाशन तथा सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2080-03-01 प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना,परियोजना कार्यान्वयन एकाई, बर्दिया View
15 धान सुपरजोनको नतिजा प्रकाशन तथा सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2080-03-01 प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना,परियोजना कार्यान्वयन एकाई, बर्दिया View
16 माछा जोन नतिजा प्रकाशन तथा सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2080-02-11 प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना,परियोजना कार्यान्वयन एकाई, बर्दिया View
17 केरा जोन नतिजा प्रकाशन तथा सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2080-02-11 प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना,परियोजना कार्यान्वयन एकाई, बर्दिया View
18 धान सुपर जोन अन्तर्गत यान्त्रिकरण र क्षेत्र विस्तार कार्यक्रमको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2080-02-05 परियोजना कार्यान्वयन एकाई बर्दिया View
19 केराको टिस्यु कल्चर बेर्नाको दररेट तोकीएको सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2080-02-05 प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना,परियोजना कार्यान्वयन एकाई, बर्दिया View
20 विषादी प्रयोग गर्दा सुरक्षाको लागि प्रयोग हुने उपकरण माग गर्ने सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2080-02-04 परियोजना कार्यान्वयन एकाई बर्दिया View
21 प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2080-02-04 परियोजना कार्यान्वयन एकाई बर्दिया View
22 दोस्रो पटक केराको टिस्यु कल्चर बेर्नाको दररेट प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2080-01-29 View
23 केराको टिस्यु कल्चर बेर्नाको दररेट प्रस्ताव अस्वीकृत गरिएको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2080-01-28 प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना,परियोजना कार्यान्वयन एकाई, बर्दिया View
24 चारपाङ्ग्रे धानरोप्ने मेशिन खरिद सम्वन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2080-01-26 विहानी मध्यवर्ती सहकारी संस्था लि View
25 केराको राइपेनिङ्ग च्याम्बर निर्माणको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2080-01-23 दिगोपन सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्था लिमिटेड, गुलरिया-४ बर्दिया । View
26 माछा जोन कार्यक्रम अन्तर्गत सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2080-01-07 परियोजना कार्यान्वयन एकाई बर्दिया View
27 केराको टिस्यु कल्चर बेर्नाको दररेट प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2080-01-07 परियोजना कार्यान्वयन एकाई बर्दिया View
28 केराको विरुवा माग गर्ने समयावधि थप सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2079-12-30 परियोजना कार्यान्वयन एकाई, बर्दिया । View
29 सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2079-12-17 परियोजना कार्यान्वयन एकाई बर्दिया View
30 राईस मिल सम्वन्धि सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2079-11-14 गणेश वावा एग्रो सिड कम्पनी View
31 राईस ट्रान्स प्लान्टर मेशिन खरिद सम्वन्धि सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2079-11-03 पहारी एण्ड ब्रदर्स View
32 कम्वाईन हार्भेष्टर मेशिन खरिद सम्वन्धि सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2079-10-29 देवथान वावा कृषक समूह View
33 कम्वाईन हार्भेष्टर मेशिन खरिद सम्वन्धि सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2079-10-29 सिता कृषक समूह View
34 सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2079-10-23 परियोजना कार्यान्वयन एकाई बर्दिया View
35 दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2079-09-28 परियोजना कार्यान्वयन एकाई बर्दिया View
36 केरा जोन अन्तर्गत छनौट भएका अनुदानग्राहीहरुलाई सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2079-09-19 परियोजना कार्यान्वयन एकाई बर्दिया View
37 प्रतिक्षा सूचीको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धमा । सूचना तथा समाचारहरु 2079-09-17 परियोजना कार्यान्वयन एकाई बर्दिया View
38 क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट चार पाङ्ग्रे धान रोप्ने मेशिन खरिद सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2079-09-15 परियोजना कार्यान्वयन एकाई बर्दिया View
39 Specification of 4 Wheeled Rice Transplanter सूचना तथा समाचारहरु 2079-09-15 परियोजना कार्यान्वयन एकाई बर्दिया View
40 धान रोप्ने चार पाङ्ग्रे मेशिन खरिद कार्यको लागि मौजुदा सूचीमा सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2079-09-08 परियोजना कार्यान्वयन एकाई बर्दिया View
41 क्षेत्र विस्तार तथा मेशिनरी कार्यक्रम अन्तर्गत अनुदानग्राही छनौट सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2079-09-03 परियोजना कार्यान्वयन एकाई बर्दिया View
42 धान सुपर जोन अन्तर्गत सिंचाई कार्यक्रम अन्तर्गत अनुदानग्राही छनौट सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2079-09-03 परियोजना कार्यान्वयन एकाई बर्दिया View
43 नायब प्राविधिक सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2079-08-24 परियोजना कार्यान्वयन एकाई, बर्दिया । View
44 लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2079-08-16 परियोजना कार्यान्वयन एकाई बर्दिया View
45 न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरीद गर्न इच्छुक सहकारी सूचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2079-07-29 परियोजना कार्यान्वयन एकाई बर्दिया View
46 कृषि यन्त्र उपकरण सम्बन्धी सूचना तथा मुल्य सूची फाराम । सूचना तथा समाचारहरु 2079-07-20 परियोजना कार्यान्वयन एकाई बर्दिया View
47 परिक्षा भवन कायम गरिएको सम्वन्धमा सूचना तथा समाचारहरु 2079-06-25 परियोजना कार्यान्वयन एकाई बर्दिया View
48 मिति २०७९/०६/२९ मा हुने नायब प्राविधिक सहायक पदको परीक्षाको लागि आवेदकहरुको स्वीकृत नामावली सूचना तथा समाचारहरु 2079-06-07 परियोजना कार्यान्वयन एकाई बर्दिया View
49 अस्वीकृत नामावली सूचना तथा समाचारहरु 2079-06-07 परियोजना कार्यान्वयन एकाई बर्दिया View
50 म्याद थप गरिएको सम्वन्धमा सूचना तथा समाचारहरु 2079-06-05 परियोजना कार्यान्वयन एकाई बर्दिया View
51 तोरी, धान तथा ढैंचाको बीउ खरिद सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2079-05-26 परियोजना कार्यान्वयन एकाई बर्दिया । View
52 परिक्षा दस्तुर बुझाउदा भर्ने विवरण सम्वन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2079-05-17 परियोजना कार्यान्वयन एकाई बर्दिया View
53 पद पुर्तिका लागि आवेदन फारम सूचना तथा समाचारहरु 2079-05-16 परियोजना कार्यान्वयन एकाई बर्दिया View
54 सूचीकृत सम्बन्धमा संशोधित सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2079-05-12 परियोजना कार्यान्वयन एकाई बर्दिया View
55 प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2079-05-01 परियोजना कार्यान्वयन एकाई बर्दिया View
56 माछा तथा केरा जोन कार्यक्रममा सहभागिताको लागि सूचीकृत सम्बन्धमा । सूचना तथा समाचारहरु 2079-05-01 परियोजना कार्यान्वयन एकाई बर्दिया View
57 धान सुपरजोन कार्यक्रम अन्तर्गत सूचिकृत हुने वारे । सूचना तथा समाचारहरु 2079-04-15 परियोजना कार्यान्वयन एकाई बर्दिया View
58 साना मेशिनरी औजार उपकरणका लागि लाभग्राही छनौट सम्वन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2079-02-23 प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन एकाई, बर्दिया View
59 केराको टिस्यु कल्चर बेर्नाको दररेट प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2079-01-19 View
60 मिति २०७९।०१।११ मा आह्वान गरिएको विद्युतीय बोलपत्रमा कागजात थप गरेको सम्बन्धी सुचना । सूचना तथा समाचारहरु 2079-01-19 View
62 प्रस्ताव आब्हान सम्वन्धि सुचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-08-15 View
63 आवेदन पेश गर्ने वारे सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2078-07-29 View
64 चैतेधान खेतीको विवरण उपलब्ध गराउने बारे सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-02-17 admin View
© 2020 Copyright : परियोजना कार्यान्वयन एकाई, बर्दिया
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.