नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना

परियोजना कार्यान्वयन एकाई

बर्दिया


प्रगति प्रतिवेदन
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
2 वार्षिक प्रगति पुस्तिका आ व २०७८।७९ प्रगति प्रतिवेदन 2079-12-30 View
9 2077-06-01 PMAMP PIM_Final Approved-1-20 प्रगति प्रतिवेदन 2076-06-11 View
© 2020 Copyright : परियोजना कार्यान्वयन एकाई, बर्दिया
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.