नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना

परियोजना कार्यान्वयन एकाई

बर्दिया


प्राविधिक पुस्तिका
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
5 चैतेधान खेती प्रविधि पुस्तिका प्राविधिक पुस्तिका 2078-02-16 View
6 धान खेती प्रविधि प्राविधिक पुस्तिका 2078-02-16 View
7 धान बालीमा लाग्ने प्रमुख राेगहरु तथा व्यवस्थापन प्राविधिक पुस्तिका 2078-02-16 View
8 धान बालीमा एकीकृत झारपात व्यवस्थापन प्राविधिक पुस्तिका 2078-02-16 View
© 2020 Copyright : परियोजना कार्यान्वयन एकाई, बर्दिया
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.