नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना

परियोजना कार्यान्वयन एकाई

बर्दिया


वार्षिक कार्यक्रम
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1 बार्षिक कार्यक्रम २०८०-८१ वार्षिक कार्यक्रम 2080-06-01 View
© 2020 Copyright : परियोजना कार्यान्वयन एकाई, बर्दिया
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.