नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना

परियोजना कार्यान्वयन एकाई

बर्दिया


लिंकहरु
क्र.सं कार्यालयको नाम कार्यालयको लिंक
1 प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना खुमलटार, ललितपुर, नेपाल https://pmamp.gov.np/
2 कृषि विभाग http://doanepal.gov.np/
3 नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् https://narc.gov.np/
4 निजामती किताबखाना http://www.pis.gov.np/
5 पशु सेवा विभाग http://www.dls.gov.np/ne/
6 कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय https://www.moald.gov.np/
7 कृषि सूचना तथा सञ्चार केन्द्र https://aitc.gov.np/
© 2020 Copyright : परियोजना कार्यान्वयन एकाई, बर्दिया
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.